Abonneer Log in

Alle tags

onderwijs

column
Geen modelburger? Dan moet je blijkbaar worden gestraft
(column, niet verschenen in het magazine)
Langstudeerboetes, integratiesteun, gemeenschapsdienst, … Iedereen die geen modeltraject volgt, moet blijkbaar worden gestraft. Is dat wel het juiste antwoord op de opgang van extreemrechts?
Hadjira Hussain Khan
juni 2024
column
Eerlijke kansen of gelijke kansen voor de sociaaldemocratie?
(column, niet verschenen in het magazine)
De keuze voor eerlijke kansen, boven gelijke kansen, zet de deur open voor een meritocratische maatschappijvisie die abstractie maakt van structurele ongelijkheden.
Marc Swyngedouw
juni 2024
column
Gratis schoolmaaltijden is symptoombestrijding
(column, niet verschenen in het magazine)
Om armoede echt aan te pakken, is het vooral belangrijk om de kosten te verlagen en het inkomen te verhogen.
Michelle Ginée
mei 2024
column
Dalende PISA-resultaten: het is de sociale ongelijkheid, domkop
(column, niet verschenen in het magazine)
Zowat alle voorgestelde oplossingen voor de dalende PISA-resultaten zijn gericht op de kinderen uit het hoogste opleidingsniveau. En dat is verwonderlijk.
Marc Swyngedouw
januari 2024
column
Wat met jongeren die echt geen zin hebben in school?
(column, niet verschenen in het magazine)
Ik vrees dat één van de grootste problemen van het onderwijs vandaag is dat het geen weg weet met het naar mijn gevoel groeiende probleem van demotivatie.
Dirk Van Damme
november 2023
interview
'De onderkant weer verheffen via onderwijs'
Links heeft de fout gemaakt om alles wat met onderwijskwaliteit te maken heeft aan rechts over te laten.
Dirk Van Damme
oktober 2023
Verheffing via onderwijs, het vergeten ideaal
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Voor de kwetsbaren in onze samenleving is van verheffing steeds minder sprake. Precies voor hen moet er weer een scheut ambitie en excellentie in het onderwijs.
Wim Vermeersch
september 2023
Verkort de zomervakantie
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Een kortere zomervakantie is een maatregel die zonder veel kosten veel pedagogische winst oplevert, vooral voor zwakkere leerlingen.
Dirk Van Damme
juli 2023
Tienpuntenplan voor het onderwijs van morgen
Hoewel Vlaanderen veel geld uitgeeft aan ons onderwijs, blijft de kwaliteit ervan dalen. Wat is er dan wel nodig om ons onderwijs te redden?
Niels Tas en Jan Van Hee
mei 2023
column
Leren, levenslang, echt?
(column, niet verschenen in het magazine)
Levenslang leren blijft intrinsiek een heel mooi concept. Maar laat er ons op een inclusievere en meer sociaal rechtvaardige manier naar kijken en er werk van maken.
Dirk Van Damme
mei 2023
column
Waarom zoveel stress over studiekeuze helemaal niet hoeft
(column, niet verschenen in het magazine)
Dat men een verkeerde studiekeuze zou kunnen maken die de gehele toekomst van een mensenleven zou hypothekeren, is een idee dat niet alleen psychisch zeer stresserend is, maar ook gewoon fout.
Dirk Van Damme
maart 2023
column
Onderwijs (z)onder dwang. De leerplicht naar 16 jaar?
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is geen enkele reden om de 40ste verjaardag van de leerplichtwet te vieren. De leerplichtverlenging was een vergissing. Laat ons die rechtzetten en de leerplicht op 16 jaar zetten.
Dirk Van Damme
januari 2023
column
Wat is een diploma nog waard?
(column, niet verschenen in het magazine)
We zien de waarde van een diploma gestaag achteruit gaan. We moeten dus minder exclusief over diploma's gaan denken.
Dirk Van Damme
december 2022
opinie
Wat als de kinderopvang 100% publiek goed zou zijn?
Ik heb nooit begrepen waarom wij in Vlaanderen met de kinderopvang en de kleuterklas twee diametraal tegenovergestelde systemen hebben.
Thijs Verbeurgt
december 2022
column
Herwaardeer het Standaardnederlands in het onderwijs
(column, niet verschenen in het magazine)
In de taalstrijd in onderwijsland verdedigen veel filologen en linguïsten momenteel een soort taalrelativisme. Mij hebben de taalrelativisten nooit kunnen overtuigen.
Dirk Van Damme
oktober 2022
column
Zouden we ooit nog scholen sluiten?
(column, niet verschenen in het magazine)
Als we echt willen vermijden in de toekomst scholen te moeten sluiten, moeten we er voor zorgen dat het onderwijs anders georganiseerd wordt.
Dirk Van Damme
juni 2022
column
Dringend gezocht: een progressieve visie op technisch onderwijs
(column, niet verschenen in het magazine)
De samenleving schreeuwt om meer geschoolde technici. Stop de sluipende ASO-isering van technische opleidingen.
Dirk Van Damme
april 2022
column
U hoort ons wel, maar begrijpt ons niet
(column, niet verschenen in het magazine)
Wie gelooft dat leerkrachten met een internetvergoeding en een verhoogde fietsvergoeding gesust kunnen worden, vergist zich. Wanneer je verzuipt in je klas wil je dat er echt naar je geluisterd wordt.
Jef Groffen
december 2021
Is de vaste benoeming in het onderwijs nog van deze tijd?
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
Mijn vraag of het huidige systeem nog van deze tijd is, vertrekt niet vanuit de overtuiging dat de vaste benoeming op de schop moet, wél dat de onrechtvaardigheden eruit moeten.
Hannelore Goeman
december 2021
column
Ons hart en verstand staan in de uitverkoop
(column, niet verschenen in het magazine)
De diepe crisis in kinderopvang en onderwijs tonen hoe schrijnend de Vlaamse regering het daglicht negeert en naliet die crisis te ontwijken.
Celia Groothedde
oktober 2021
column
Het lerarentekort is niet (helemaal) de schuld van Ben Weyts
(column, niet verschenen in het magazine)
Pleidooi voor een grote onderwijsomwenteling waar eenvoud, autonomie en vertrouwen centraal staan.
Jef Groffen
oktober 2021
Minder omvangrijke maar meer ambitieuze eindtermen
Zonder overdrijven kan men stellen dat het grootste probleem van onderwijscurricula vandaag 'curriculum overload' is.
Dirk Van Damme
september 2021
Jongeren, wat kunnen wij voor júllie doen?
De 'tanker' onderwijs werd in de coronacrisis niet stuurloos maar net zeer wendbaar. Die flexibiliteit hoop ik de volgende jaren structureel verankerd te zien.
Jinnih Beels
september 2021
Een droom voor morgen
De uitdagingen blijven ook na de coronacrisis dezelfde: jongeren opvoeden tot actieve burgers door respect, oprechtheid en gelijkwaardigheid te bewerkstelligen.
Koen Pelleriaux
september 2021
column
Ik wil dat mijn kinderen vrijgesteld worden van levensbeschouwelijk onderwijs
(column, niet verschenen in het magazine)
Er is geen lobby voor de ouders die vrijstelling willen. Dat maakt dat de strijd van ouders bij voorbaat verloren is.
Jef Groffen
juni 2021
column
Onderwijzers zijn geen sociaal werkers
(column, niet verschenen in het magazine)
Op scholen zien we dat meer en meer gezinnen het steeds moeilijker krijgen om te voorzien in primaire behoeften als voeding, huisvesting, vrije tijd, fysieke en mentale gezondheid.
Jef Groffen
april 2021
column
Wie helpt de schoolteams?
(column, niet verschenen in het magazine)
Vlaanderen heeft nood aan onderwijsvisie, ondersteund door wetenschappers en gedragen door onderwijzers.
Jef Groffen
maart 2021
Terug naar een socialistische onderwijsideologie
Wij pleiten voor een onderwijs, vrij van privatisering, vermarkting en commercialisering van de didactische onderwijsmiddelen.
Nancy Libert
oktober 2020
Radicaal kiezen voor Open Onderwijs
Een pleidooi tegen de sluipende, en soms opzichtige, vormen van commercialisering van het onderwijs en voor het gebruik van open modellen in het onderwijs.
Jan Van Hee
oktober 2020
School­achter­stand tijdens de coronastop
(losse bijdrage, niet verschenen in het magazine)
In veel gezinnen is het onmogelijk om kwaliteitsvol thuisonderwijs te organiseren.
Wim Van Lancker
april 2020
redactie
School­achterstand tijdens de corona­stop
In veel gezinnen is het onmogelijk om kwaliteitsvol thuisonderwijs te organiseren.
Wim Van Lancker
april 2020
Excelleren door te segregeren
Met bepaalde symbooldossiers dekt men toe dat men eigenlijk een conservatief verhaal wil vertellen over onderwijs.
Marino Van Moortel
november 2019
Voorbij de progressieve verwarring
Thema’s van kwaliteit en kennis kunnen niet aan conservatieven worden overgelaten, maar vragen om een sociaaldemocratische visie.
Dirk Van Damme
mei 2019
Stop de versnippering in het hoger onderwijs
Laten we de beschikbare middelen efficiënter inzetten. Dan kunnen we hoger onderwijs zelfs kosteloos aanbieden.
Jan Van Hee
mei 2019
Mijn school op ’t Kiel
‘Leerkrachten werken 22 uur per week en hebben veel vakantie’. Een les uit de praktijk.
Angelique Corné
mei 2019
Lessen uit Finland
Finland wordt wel eens het beste onderwijsland van Europa genoemd. Wat kan Vlaanderen leren van de Finse scholen?
Kris Van den Branden
mei 2019
Jaouad is wat men noemt ‘laagopgeleid’
Jaouad zorgt dat mensen het warm hebben. Hij doet wat de meeste mensen zelf niet kunnen omdat het hun petje te boven gaat.
Bert Roos
mei 2019
Hoe we koploper in voorschoolse voorzieningen worden
Het is niet langer aanvaardbaar dat wie met de jongste leeftijd werkt, het minst betaald wordt.
Michel Vandenbroeck, Brecht Peleman en Katrien Van Laere
mei 2019
edito
Geen N-VA’er op Onderwijs
Onderwijs is wellicht de lastigste Vlaamse portefeuille, maar tegelijk ook veruit de belangrijkste.
Wim Vermeersch
mei 2019
Laat de sociale mix in scholen niet los
Vanuit bepaalde politieke hoek wordt het bestaan van onderwijsongelijkheid in twijfel getrokken om bepaalde structurele onderwijsveranderingen tegen te houden.
Mieke Van Houtte
april 2018
edito
The only way is up?
Wim Vermeersch
november 2017
De strijd tegen de ongekwalificeerde uitstroom
Marc Swyngedouw
maart 2017
Onderwijsbeleid in de marge
Mieke Van Houtte
januari 2017
Islamonderwijs in België: heden, verleden en toekomst
Leni Franken
april 2016
edito
Onderwijs, een zaak van levensbelang
Mil Kooyman
maart 2016
De blinde vlek van gelijke onderwijskansen
François Levrau
september 2015
Welk onderwijs voor de jobs van morgen?
Dirk Van Damme
april 2015
Van school naar werk(loos)?
Bart Cockx
april 2014
Meer gelijkheid in het onderwijs
Mark Elchardus
februari 2014
De hervorming van het secundair onderwijs: een reconstructie
Dirk Van Damme
september 2013
Zijn we gebaat bij een waterpas?
Mark Elchardus
januari 2013
Onderwijs als motor van sociale vernieuwing
Dirk Bicker
september 2012
Samen taalgrenzen verleggen
Pascal Smet
september 2011
Samen staan we sterk:(de)-segregatie in het onderwijs
Mieke Van Houtte, Patrick Loobuyck en Orhan Agirdag
april 2011
Hoofddoeken in de Vlaamse scholen: zoektocht naar middle ground
Catherine Van de Heyning
mei 2010
edito
Hoofddoekenverbod wordt politieke beslissing
Patrick Loobuyck
april 2010
Geen inclusief onderwijs voor Vlaanderen
Beno Schraepen
december 2009
De tienkamp mag niet stilvallen
Dirk Malfait en Frank Vandenbroucke
december 2009
Warme oproep aan Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet
Piet Van Avermaet
november 2009
project in de kijker
Schoolse vaardigheden via thuistaal
Luc Heyerick
oktober 2009
edito
De sensualiteit van de sluier
Patrick Vander Weyden
oktober 2009
Onder de sluier
Herman Lauwers
september 2009
Meertaligheid op school: optioneel of onmogelijk?
Kaat Delrue
september 2009
project in de kijker
Basisschool De Wereldreiziger
Dirk Bicker
september 2009
Schoolpactwet: 50 jaar later
Leni Franken en Patrick Loobuyck
mei 2009
Eerste proef in de tienkamp voor gelijke onderwijskansen: de financiering
Frank Vandenbroucke
december 2007
De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen
Ellen Claes en Marc Hooghe
december 2006
Flexibel hoger onderwijs, flexibele onderwijskansen?
Pieter Lesaffer
juni 2006
Nieuwe denksporen voor een gelijkekansenbeleid in het onderwijs
Kaat Delrue, Patrick Loobuyck, Koen Pelleriaux, Sven Sierens en Mieke Van Houtte
maart 2006
Vrede aan de kleintjes en de groten der aarde (en ook aan de macho's)
Tessa Vermeiren
januari 2006
Kinderen (met of zonder papieren) hebben recht op goed onderwijs
Freya Piryns
januari 2006
Inloopplan van Groen! voor allochtonen in het onderwijs: een reactie
Katlijn Schroyens
november 2005
Talige sabotage van Marokkaanse jongens
Jürgen Jaspers
mei 2005
Diversiteit aan de universiteit
Meyrem Almaci en Maarten Van Craen
mei 2005
De burger versus de ouder
Koen Pelleriaux
april 2005
Gelijke kansen in het onderwijs en het Marshall-Vandenbroucke-plan
Sven Sierens
maart 2005
Het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs: kwaliteit wel, maar...?
Karen François
november 2004
De feminisering van het lerarenberoep: een probleem of een zegen?
Jessy Siongers
november 2004
De knelpunten in de onderwijsagenda van de volgende Vlaamse regering
Dirk Van Damme
mei 2004
Hou op over laaggeschoolden
Luc Vanneste
maart 2004
Het leven zoals het is: onderwijs in Brussel
Geert Selleslach
februari 2004
Gelijke onderwijskansen in Brussel: de grens van het pragmatisme
Koen Pelleriaux
september 2003
Levenslang leren: een koekoeksei in het syndicaal nest
Herman Michiel
november 2002
Levenslang en levensbreed leren: wie heeft er behoefte aan?
Maria Bouverne-De Bie
november 2002
Een sociaal en progressief onderwijsalternatief
Patrick Janssens
oktober 2002
Levensbeschouwing en onderwijs in Vlaanderen
Patrick Loobuyck
maart 2002
Harde lessen
Willi Huyghe
maart 2002
Gelijke kansen in het onderwijs: naar een nieuwe financiering van ons onderwijs
Koen Pelleriaux
maart 2002
Met de beste bedoelingen
Willy Coolsaet
september 2001
edito
Examens... en democratische oprispingen
Rob Devos
juni 2001
Europa is een hoer
Koen Raes
april 2001
Zoiets als sneeuwval in Vlaanderen
Freya Van den Bossche
januari 2001
Versnipperd onderzoek
Jean-Claude Burgelman
december 2000